Hội nghị nhà chung cư là gì? Chủ đầu tư, BQT, BQL cần chú ý điểm gì khi tổ chức hội nghị nhà chung cư? Hãy cùng InfoCity tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Hội nghị nhà chung cư là gì ?

Hội nghị nhà chung cư là cuộc họp giữa chủ sở hữu, ban quản lý và đại diện người sử dụng nhà chung cư trong trường hợp chủ sở hữu không tham dự.

Nếu chung cư có chung chủ sở hữu, hội nghị nhà chung cư là cuộc họp giữa chủ sở hữu và người đại diện cho người sử dụng nhà chung cư.

Nếu chung cư có nhiều chủ sở hữu, hội nghị nhà chung cư là cuộc họp của người đại diện các chủ sở hữu nhà chung cư

Hội nghị nhà chung cư là cuộc họp giữa chủ sở hữu, ban quản lý và đại diện người sử dụng nhà chung cư trong trường hợp chủ sở hữu không tham dự.

Hội nghị nhà chung cư có đặc điểm gì?

Hội nghị nhà chung cư có quyền và trách nhiệm quyết định các vấn đề quan trọng có liên quan đến việc quản lý tòa nhà/chung cư và sử dụng nhà chung cư như: bổ nhiệm, bầu cử, bãi miễn, phê chuẩn và bổ nhiệm các thành viên trong BQL.

Hội nghị nhà chung cư chỉ được tổ chức nếu đáp ứng được một số yêu cầu nhất định như số lượng người tham gia cuộc họp. Có hai hình thức tổ chức hội nghị nhà chung cư: hội nghị tòa nhà chung cư và hội nghị cụm nhà chung cư. Thư ký cuộc họp sẽ ghi lại nội dung của hội nghị nhà chung cư do các thành viên biểu quyết tán thành. Những quyết định của hội nghị nhà chung cư phải đảm bảo nguyên tắc đa số thông qua hình thức biểu quyết, bỏ phiếu và được xác nhận bằng văn bản.

Hội nghị nhà chung cư được tổ chức theo quy trình nào?

Hội nghị nhà chung cư bao gồm: Hội nghị nhà chung cư lần đầu, hội nghị nhà chung cư bất thường và hội nghị nhà chung cư thường niên.

Cụ thể:

Hội nghị nhà chung cư lần đầu

Số lượng người tham dự và biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư lần đầu phụ thuộc vào số lượng chủ sở hữu nhà chung cư, cụm nhà chung cư. Nếu tòa nhà/chung cư có một chủ sở hữu: thành phần tham gia hội nghị nhà chung cư bao gồm: đại diện chủ sở hữu, cư dân và mời đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư tham dự. Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu: đại diện chủ đầu tư, đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện BQL, vận hành nhà chung cư và đạo diện ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều kiện tổ chức
 • Hội nghị nhà chung cư sẽ được tổ chức trong 12 tháng, tính từ thời điểm chung cư được bàn giao và phải sử dụng tối thiểu 50% căn hộ chung cư. Trong trường hợp quá 12 tháng mà căn hộ chung cư chưa đủ số lượng người vào ở thì hội nghị nhà chung cư sẽ không được diễn ra.
 • Hội nghị nhà chung cư phải có tối thiểu 50% số căn hộ và 50% cư dân đại diện tham gia. Trường hợp không đủ người tham gia thì trong thời hạn 7 ngày, tính từ thời điểm diễn ra hội nghị chung cư, chủ đầu tư và đại diện chủ sở hữu chung đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị chung cư lần đầu.
Nội dung hội nghị chung cư lần đầu

Hội nghị chung cư lần đầu bao gồm những nội dung sau:

 • Quy định họp hội nghị chung cư lần đầu (hội nghị lần đầu, họp thường niên, họp bất thường)
 • Đưa ra quy chế bầu Ban Quản trị nhà chung cư, tên gọi, số lượng, danh sách các thành viên Ban Quản trị.
 • Điều chỉnh, bổ sung một số điều cần thiết trong nội quy quản lý, sử dụng căn hộ chung cư.
 • Hội nghị nhà chung cư quyết định nội dung về giá dịch vụ quản lý vận hành dựa trên cơ sở về quy định của tòa nhà và thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành.
 • Khoản phí đóng góp trong quá trình sử dụng khu chung cư.
 • Thảo luận các nội dung khác có liên quan đến tòa nhà/chung cư.
 • Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức hội nghị chung cư lần đầu khi:
 • Chủ đầu tư chung cư không tổ chức hội nghị nhà chung cư trong trường hợp nhà chung cư đã đi vào sử dụng quá 12 tháng, có đủ 50% số căn hộ được bàn giao theo quy định và có đơn đề nghị tổ chức hội nghị của Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
 • Trong trường hợp số lượng người tham gia hội nghị không đủ theo quy định.
 • Chủ đầu tư chung cư không thể tổ chức hội nghị nhà chung cư do giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật.
 • Kinh phí tổ chức hội nghị chung cư lần đầu sẽ do chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn của đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc chủ đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu tiên.

Kết quả cuộc họp hội nghị nhà chung cư lần đầu do Ủy ban cấp xã, phường, thị trấn hoặc chủ đầu tư tổ chức có giá trị như nhau.

Số lượng người tham dự và biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư lần đầu phụ thuộc vào số lượng chủ sở hữu nhà chung cư, cụm nhà chung cư.

Hội nghị nhà chung cư thường niên

Theo Thông tư 02/2016/TT – BXD tổ chức hội nghị chung cư thường niên được quy định:

Điều kiện tổ chức

Được tổ chức mỗi năm 1 lần, đảm bảo có sự tham gia tối thiểu 30% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng người tham dự ít hơn do ban quản trị thống nhất.

Phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ chung cư tham gia.

Nội dung

Để hội nghị nhà chung cư diễn ra thành công, cần chuẩn bị một số nội dung sau:

 • BQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động và các khoản thu – chi trong một năm vừa rồi.
 • Thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trong năm và thảo luận, đề ra kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trong năm tới.
 • Trình báo cáo tình hình hoạt động của BQL tòa nhà/chung cư.
 • Xác lập các nội dung khác có liên quan đến tòa nhà/chung cư.

Hội nghị thường niên của tòa nhà/chung cư có tối thiểu 50% đại diện cư dân các căn hộ đã nhận bàn giao tham gia thì được kết hợp các vấn đề sau:

+ Thay thế BQT nhà chung cư do miễn nhiệm, từ chức, cách chức… Nếu đại diện Phó BQT là chủ đầu tư thì không cần tổ chức hội nghị nhà chung cư mà có thể cử đại diện tới thay.

+ Bầu ra BQT nhà chung cư mới

+ Thay thế BQT trong trường hợp bầu thành viên BQT. Trong đó, thành viên BQT không phải Trưởng ban, Phó ban bị miễn nhiệm, từ chức, cách chức… trước đó.

Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

Hội nghị nhà chung cư bất thường

Theo Thông tư 02/2016/TT-BXSD, hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức với nội dung và điều kiện như sau:

Điều kiện tổ chức
 • Có tối thiểu 50% đại diện cư dân các căn hộ đã nhận bàn giao tham dự.
 • Trường hợp tổ chức họp hội nghị nhà chung cư theo đề nghị của chủ sở hữu căn hộ cần có tối thiểu 75% cư dân tham gia.
Nội dung hội nghị nhà chung cư
 • Bầu Ban Quản trị do miễn nhiệm, cách chức, từ chức… Trong trường hợp đại diện Phó BQT là đại diện Chủ đầu tư thì không cần trực tiếp tham gia cuộc họp, có thể cử người khác đến thay.
 • Bầu cử BQT nhà chung cư mới.
 • Bầu cử BQT chung cư mới. Các thành viên trong BQT này không phải các thành viên trong BQT cũ đã từ chức, cách chức, miễn nhiệm…
 • Bầu thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành chung cư do BQT yêu cầu.
 • Họp một số vấn đề khác liên quan khi có trên 50% cư dân gửi đơn đề nghị. 
Thành phần tham dự và biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư

Mỗi loại hình nhà chung cư sẽ có thành phần tham dự hội nghị khác nhau:

Nhà chung cư, cụm nhà chung cư có cùng chủ sở hữu thì thành phần tham gia hội nghị sẽ gồm: đại diện chủ sở hữu, cư dân, đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi chung cư được xây dựng.

Nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, thành phần tham dự hội nghị nhà chung cư gồm những thành phần sau:

+ Hội nghị nhà chung cư lần đầu: đại diện chủ đầu tư, cư dân, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

+ Hội nghị nhà chung cư thường niên, bất thường bao gồm: đại diện cư dân, chủ đầu tư, BQT vận hành và đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Cách thức biểu quyết trong hội nghị nhà chung cư được tính trên một đơn vị căn hộ như sau:

+ Mỗi một căn hộ trong cụm nhà chung cư, nhà chung cư tương ứng với một lá phiếu biểu quyết.

+ Đối với diện tích sàn không thuộc căn hộ sẽ tương ứng với phiếu diện tích sàn của căn hộ lớn nhất theo thiết kế được duyệt.

Những nội dung trong cuộc họp hội nghị nhà chung cư, cụm nhà chung cư phải được đa số cư dân biểu quyết, bỏ phiếu tán thành. Nội dung này phải được thành viên BQT và thư ký cuộc họp nhà chung cư ghi lại.

Hội nghị nhà chung cư bất thường có tối thiểu 50% đại diện cư dân các căn hộ đã nhận bàn giao tham dự.

Trên đây là những kiến thức, thông tin về hội nghị nhà chung cư và điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư. Hy vọng với những kiến thức này, bạn sẽ hiểu thêm về hội nghị nhà chung cư và ứng dụng hiệu quả vào công việc của mình.

Có thể bạn quan tâm

Số hóa quản lý tòa nhà/chung cư trên điện thoại thông minh – Giải pháp quản lý BĐS thông minh dẫn đầu xu hướng công nghệ

Ngày đăng: 28/10/2022 - 7:06 Sáng

Quản lý tòa nhà/ chung cư bằng điện thoại thông minh (Mobile app) được coi là xu thế mới trong

lan-chiem-hanh-lang-chung-cu

Lấn chiếm hành lang chung cư bị xử phạt như thế nào?  

Ngày đăng: 09/12/2022 - 1:53 Chiều

Hành lang chung cư tôi sống thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm làm chỗ phơi quần áo, tổ

phi-can-ho-chung-cu

Tôi có phải trả nợ phí căn hộ chung cư cho chủ cũ của căn hộ hay không?

Ngày đăng: 09/11/2022 - 10:18 Sáng

Xin hỏi luật sư, BQL làm như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không? Trách nhiệm

ky-ket-thoa-thuan-hop-tac

InfoCity và công ty Quản lý Vận hành Tòa nhà Thiên Vân Home ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành quản lý tòa nhà/chung cư 

Ngày đăng: 18/10/2022 - 2:56 Sáng

Sáng ngày 17/10/2022 tại văn phòng công ty Quản lý Vận hành Tòa nhà Thiên Vân Home (Tp. Hồ Chí

phi-quan-ly-van-hanh-chung-cu

Cách tính phí quản lý chung cư và những thông tin từ a-z liên quan đến phí quản lý chung cư

Ngày đăng: 24/10/2022 - 4:49 Sáng

Phí quản lý chung cư cùng với các loại phí khác như: điện nước, trông giữ xe… là những khoản

tieu-chi-xep-hang-va-phan-hang-nha-chung-cu-2023

Tiêu chí xếp hạng và phân hạng nhà chung cư mới nhất 2023 

Ngày đăng: 04/01/2023 - 2:29 Chiều

Tiêu chí xếp hạng và phân hạng nhà chung cư 2023 được dùng để xác định giá trị của nhà

quy-dinh-sua-chua-can-ho-chung-cu

Quy định sửa chữa căn hộ chung cư, ai là người có thẩm quyền quyết định?  

Ngày đăng: 29/12/2022 - 3:11 Chiều

Quy định sửa chữa căn hộ chung cư giúp cho chủ sở hữu căn hộ nắm rõ được các hạng

mau-noi-quy-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu

Tham khảo mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư mới nhất 2023 

Ngày đăng: 28/12/2022 - 10:21 Sáng

Mẫu nội quy quản lý nhà chung cư 2023 là văn bản thường dùng trong công tác quản lý, điều

quang-cao-chung-cu-thang-may

Quảng cáo thang máy chung cư cần thủ tục và điều kiện gì? 

Ngày đăng: 27/12/2022 - 2:13 Chiều

Thang máy chung cư là một trong những địa điểm thích hợp, tiếp cận được nhiều người, đối tượng quan

thu-chi-tai-chinh-chung-cu

Cẩm nang hoạt động thu chi tài chính nhà chung cư

Ngày đăng: 22/12/2022 - 4:34 Chiều

Hoạt động thu chi tài chính nhà chung cư minh bạch, rõ ràng không chỉ giúp BQT, BQL tối ưu

trang-tri-noel-sanh-chung-cu-15

Những ý tưởng độc đáo trang trí noel sảnh chung cư lung linh trong mùa Giáng sinh 2022 

Ngày đăng: 22/12/2022 - 2:55 Chiều

Trang trí Noel sảnh chung cư là một trong những từ khóa nhận được nhiều sự quan tâm trong dịp

Hue-Innovation-Day-2022-03

Điểm lại những hình ảnh đáng nhớ của Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity trong Sự kiện “Huế – Sáng tạo để phát triển bền vững năm 2022

Ngày đăng: 19/12/2022 - 1:24 Chiều

Ngày 16/12/2022 vừa qua, Ban lãnh đạo Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity đã tham gia Diễn đàn

luat-quan-ly-nha-chung-cu

Luật quản lý nhà chung cư và những quy định cần nắm rõ khi quản lý tòa nhà    

Ngày đăng: 15/12/2022 - 4:57 Chiều

Ban Quản lý (BQL) nhà chung cư cần nắm vững những quy định gì trong luật quản lý nhà chung

Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác đồng hành Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity – Dự án The Sol Residence

Ngày đăng: 14/12/2022 - 2:25 Chiều

Ngày 14/12/2022, tại trụ sở văn phòng InfoPlus (công ty chủ quản Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity)

quy-trinh-cuu-ho-thang-may

Quy trình cứu hộ thang máy chung cư đảm bảo an toàn cho cư dân  

Ngày đăng: 13/12/2022 - 3:22 Chiều

Thang máy là vật dụng thiết yếu giúp cư dân di chuyển giữa các tầng nhanh chóng, thuận tiện. Trong

nuoc-sinh-hoat-chung-cu-02

Làm như thế nào để kiểm tra nước sinh hoạt tại chung cư?  

Ngày đăng: 12/12/2022 - 5:57 Chiều

Nguồn nước sinh hoạt tại nhiều tòa nhà/chung cư có chứa nhiều vi khuẩn, hóa chất gây ảnh hưởng trực

huong-dan-su-dung-phan-mem-infocity-01

Sự kiện triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm InfoCity cho cư dân chung cư Res Green Tower  

Ngày đăng: 07/12/2022 - 1:56 Chiều

Vào ngày 05/12/2022, tại chung cư Res Greeen Tower (7A Thoại Ngọc Hầu, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ

bai-do-xe-chung-cu

Quy định về kích thước tiêu chuẩn bãi đậu xe chung cư  

Ngày đăng: 06/12/2022 - 5:01 Chiều

Bãi đỗ xe chung cư là một trong những vấn đề quan trọng, nhận được sự quan tâm của nhiều

mau-bien-ban-hop-ban-quan-tri-nha-chung-cu

Mẫu biên bản họp Hội nghị nhà chung cư  

Ngày đăng: 05/12/2022 - 4:58 Chiều

Hội nghị nhà chung cư là một trong những hội nghị quan trọng được tổ chức tại các tòa nhà

bao-tri-nha-chung-cu

Bảo trì nhà chung cư theo nguyên tắc nào? Những điều cần biết về bảo trì nhà chung cư

Ngày đăng: 28/11/2022 - 3:18 Chiều

Bảo trì nhà chung cư là gì và bảo trì nhà chung cư theo nguyên tắc nào? Hãy cùng InfoCity

quy-dinh-so-huu-nha-chung-cu-01

Quy định sở hữu nhà chung cư có nên giữ nguyên hay không?

Ngày đăng: 28/11/2022 - 1:11 Chiều

Nếu quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư xác định theo thời hạn sử dụng của công trình

mau-bien-ban-tu-kiem-tra-pccc-03

Mẫu biên bản tự kiểm tra PCCC 2022 dành cho BQL

Ngày đăng: 23/11/2022 - 1:11 Chiều

Biên bản tự kiểm tra PCCC 2022 được dùng khi các cơ sở, hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc cơ

InfoPlus Khai Trương Văn Phòng Mới Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Gắn Kết, Trẻ Trung

Ngày đăng: 14/11/2022 - 10:37 Sáng

Nhằm mở rộng quy mô văn phòng làm việc, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ công nghệ số,

xu-huong-cong-nghe-bat-dong-san

Những xu hướng công nghệ bất động sản 2023 – 2026: Làm thế nào để trở thành người dẫn đầu xu hướng ?

Ngày đăng: 10/11/2022 - 11:14 Sáng

Kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại mang đến nhiều công nghệ đặc biệt cho ngành bất động sản (BĐS).

phi-de-xe-o-chung-cu-01

Xe gửi ở chung cư được thu phí theo nguyên tắc nào?

Ngày đăng: 08/11/2022 - 10:00 Sáng

Anh Thăng bức xúc vì trong 5 năm, ban quản lý chung cư tăng phí giữ xe tới ba lần,

noi-quy-toa-nha-van-phong

Tổng hợp nội quy quản lý tòa nhà văn phòng chi tiết từ A – Z

Ngày đăng: 04/11/2022 - 5:35 Chiều

Tòa nhà văn phòng muốn hoạt động ổn định, hiệu quả cần có những quy định, nội quy riêng. Hãy

cu-dan-phien-vi-can-ho-bien-tuong-thanh-van-phong

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân phiền vì căn hộ biến tướng thành văn phòng

Ngày đăng: 04/11/2022 - 11:40 Sáng

Mặc dù đã có quy định về Luật Nhà ở năm 2014, tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều chung

quan-ly-bai-giu-xe-chung-cu-03

Giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh, an toàn cho tòa nhà chung cư

Ngày đăng: 03/11/2022 - 5:19 Chiều

Quản lý bãi đỗ xe thông minh, an toàn giúp BQL phát hiện và xử lý kịp thời các sự

duong-ong-nuoc-chung-cu (2)

Đường ống nước chung cư được bảo hành thế nào?

Ngày đăng: 02/11/2022 - 3:50 Sáng

Luật sư Phạm Thanh Bình cho rằng việc xử lý sự cố ngập nước còn phụ thuộc vào thời gian

nep-song-van-minh-01

Xây dựng nếp sống văn minh ở chung cư như thế nào?

Ngày đăng: 01/11/2022 - 2:53 Sáng

Xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại ở tòa nhà/chung cư là việc hết sức cần thiết nhằm xây

he-thong-phong-chay-chua-chay

Hệ thống phòng cháy chữa cháy là gì? Gồm những thiết bị cơ bản nào?

Ngày đăng: 31/10/2022 - 9:29 Sáng

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) có vai trò phát hiện, báo động sự cố hỏa hoạn, đám cháy

quan-ly-hop-dong

Quy trình quản lý hợp đồng cho thuê tòa nhà, chung cư chuyên nghiệp nhất hiện nay

Ngày đăng: 27/10/2022 - 9:32 Sáng

Quản lý hợp đồng thuê tòa nhà/chung cư được coi là một tỏng những công việc cần thiết, quan trọng

quy-trinh-quan-ly-cu-dan-chung-cu

Xây dựng quy trình quản lý cư dân tòa nhà, chung cư hiệu quả, toàn diện

Ngày đăng: 26/10/2022 - 10:38 Sáng

Quy trình quản lý cư dân tòa nhà/chung cư hiệu quả, toàn diện giúp nâng tầm giá trị bất động

ban-quan -tri-nha-chung-cu-01

Chuyện ghi ở chung cư: Quản trị chung cư và “chìa khóa” chấm dứt tranh chấp

Ngày đăng: 26/10/2022 - 3:02 Sáng

Thời trước, Ban quản trị chung cư được coi là nơi sinh hoạt của những người về hưu hoặc nếu

quan-ly-ky-thuat-toa-nha

Quản lý kỹ thuật tòa nhà chung cư như thế nào để phát huy hiệu quả tối đa?

Ngày đăng: 25/10/2022 - 9:44 Sáng

Quy trình quản lý kỹ thuật tòa nhà/chung cư chuyên nghiệp, hiệu quả không chỉ giúp BQL nâng cao năng

hoi-nghi-nha-chung-cu

Hội nghị nhà chung cư là gì? Cần chú ý những điểm gì khi tổ chức hội nghị nhà chung cư

Ngày đăng: 25/10/2022 - 2:53 Sáng

Hội nghị nhà chung cư là gì? Chủ đầu tư, BQT, BQL cần chú ý điểm gì khi tổ chức

ban-quan-tri-nha-chung-cu

Ban Quản trị tòa nhà/chung cư là gì? BQT có quyền hạn và trách nhiệm như thế nào?

Ngày đăng: 21/10/2022 - 9:12 Sáng

Ban quản trị có vai trò quan trọng trong việc điều hành, đảm bảo quyền lợi cho cư dân sinh

InfoPlus và Bespin Global ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đưa giải pháp công nghệ OTAC vào thành phố thông minh 

Ngày đăng: 04/10/2022 - 9:02 Sáng

Ngày 28/09/2022 tại trụ sở chính công ty InfoPlus tòa nhà 81 Trần Thái Tông đã diễn ra lễ ký

InfoCity thông báo lịch nghỉ lễ quốc khánh 2-9

Ngày đăng: 31/08/2022 - 2:58 Sáng

InfoCity thông báo tới quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 sắp tới theo quy định

VietABank hợp tác với Infoplus triển khai giải pháp thu tiền điện tử

Ngày đăng: 25/08/2022 - 8:12 Sáng

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) và Công ty TNHH Infoplus đã ký kết hợp đồng hợp tác triển khai

quan-ly-chung-cu

Cẩm nang về quy định quản lý chung cư và quy trình vận hành nhà chung cư từ A – Z

Ngày đăng: 15/11/2022 - 1:06 Chiều

Quản lý chung cư là công việc quan trọng, thiết yếu khi căn hộ chung cư trở thành xu hướng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit

Ngày đăng: 10/07/2022 - 1:53 Sáng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque porta id mauris sit amet fringilla. Nunc lacus purus, sollicitudin et