Ban quản trị có vai trò quan trọng trong việc điều hành, đảm bảo quyền lợi cho cư dân sinh sống trong tòa nhà/chung cư. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về mô hình hoạt động, công việc của Ban quản trị tòa nhà/chung cư. Trong bài viết này, InfoCity sẽ giúp bạn hiểu hơn về khái niệm Ban quản trị tòa nhà/chung cư và quyền hạn, trách nhiệm của họ.

Ban quản trị (BQT) tòa nhà/chung cư được thành lập như nào?

Để hiểu rõ khái niệm Ban quản trị (BQT) nhà chung cư là gì? Chức năng và nhiệm vụ của BQT nhà chung cư như thế nào? Trước hết, hãy cùng InfoCity tìm hiểu về khái niệm nhà chung cư. Căn cứ quy định của pháp luật, nhà chung cư được hiểu là nhà có từ hai tầng trở lên, bao gồm các căn hộ, có lối đi, cầu thang, phần sở hữu riêng – chung. Nhà chung cư được phân chia thành nhà chung cư có mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng với mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Ban quản trị nhà chung cư là một tổ chức đại diện toàn bộ chủ sở hữu trong nhà chung cư. BQT tòa nhà/chung cư là tổ chức có con dấu riêng, thành lập và hoạt động theo mô hình hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hoặc mô hình ban chủ nhiệm của hợp tác xã.

Trong trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì phải lập ban quản trị theo quy định của Luật nhà ở. Trường hợp nhà chung cư có một chủ sở hữu, BQT do hội nghị nhà chung cư bầu ra để thực hiện những nhiệm vụ nhất định.

Theo Thông tư 02/2016/TT-BXD về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư có nêu rõ:

Nhà chung cư có một chủ sở hữu/nhiều chủ sở hữu có dưới 20 căn hộ thì Hội nghị nhà chung cư sẽ quyết định thành lập BQT.

BQT nhà chung cư có nguyên tắc hoạt động và mô hình tổ chức được quy định như sau:

 • Có một chủ sở hữu thì BQT tòa nhà/chung cư không có tư cách pháp nhân, không có con dấu. BQT hoạt động theo mô hình tự quản, thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm theo luật pháp quy định.
 • Tòa nhà/chung cư có nhiều chủ sở hữu thì BQT sẽ hoạt động theo mô hình giống như hội đồng quản trị của công ty, mô hình chủ nhiệm của hợp tác xã. Trong trường hợp này, BQT là tổ chức có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

BQT tòa nhà/chung cư là tổ chức có con dấu riêng, thành lập và hoạt động theo mô hình hội đồng quản trị của công ty cổ phần, hoặc mô hình ban chủ nhiệm của hợp tác xã.

Thành phần BQT tòa nhà/chung cư bao gồm những ai?

Theo khoản 2, điều 20, mục 2, chương III trong Thông tư 02/2016/TT-BXD thì quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư được quy định như sau:  

Đối với BQT tòa nhà/chung cư

Thành phần BQT tòa nhà/chung cư bao gồm: 1 trưởng ban và 1-2 phó ban và các thành viên khác được bầu ra ở hội nghị nhà chung cư.

Trường hợp chủ đầu tư sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được bầu là trưởng BQT nhà chung cư. Nếu đại diện chủ đầu tư không được bầu làm trưởng ban thì sẽ được bầu làm phó ban quản trị nhà chung cư.

Đối với BQT cụm nhà chung cư

Thành phần BQT nhà chung cư bao gồm: 1 trưởng ban, 1-2 phó ban và các thành viên khác do hội nghị nhà chung cư quyết định.

Trong trường hợp chủ đầu tư sở hữu diện tích trong cụm nhà chung cư/tòa nhà thì đại diện chủ đầu tư có thể được hội nghị cụm nhà chung cư bầu làm trưởng BQT, nếu không được bầu làm trưởng BQT thì chủ đầu tư có thể cử đại diện của tòa nhà làm phó ban.

Quy định đối với thành viên BQT

Theo Khoản 1 và 2 Điều 19, mục 2, chương III, Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định:

 • Các thành viên trong BQT phải đảm bảo sức khỏe, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự. Ưu tiên người có kiến thức, kinh nghiệm về xây dựng, kiến trúc, pháp luật tham gia BQT tòa nhà/chung cư.
 • Các thành viên trong BQT tòa nhà/chung cư phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tòa nhà/chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng.

BQT nhà chung cư có trách nhiệm và quyền hạn gì?

Điều 104 Luật Nhà ở quy định về quyền và trách nhiệm của BQT nhà chung cư: Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì BQT nhà chung cư có quyền & trách nhiệm như sau:

 • Nhắc nhở chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thực hiện nội quy, quy chế quản lý, sử dụng nhà ở chung cư.
 • Thực hiện công việc quản lý, phân bổ kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của pháp luật và ra quyết định họp Hội nghị nhà chung cư, đồng thời báo cáo tài chính cho Hội nghị nhà chung cư về việc thu, chi các khoản kinh phí.
 • Gửi Hội nghị nhà chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
 • Thực hiện ký hợp đồng cung cấp quản lý vận hành tòa nhà/chung cư với chủ đầu tư/đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư sau khi đã được Hội nghị nhà chung cư ủy quyền.

Đối với trường hợp nhà chung cư không yêu cầu cần phải có đơn vị quản lý vận hành và được Hội nghị nhà chung cư giao nhiệm vụ cho BQT thực hiện quản lý vận hành thì BQT tiến hành thực hiện thu – chi kinh phí quản lý vận hành theo quyết định của hội nghị nhà chung cư:

a.  Ký hợp đồng bảo trì với đơn vị có năng lực về bảo trì tòa nhà/chung cư để thực hiện công việc bảo trì phần sở hữu chung và giám sát hoạt động bảo trì.

b. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng nhà chung cư về việc quản lý, sử dụng, cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để có kế hoạch khắc phục khó khăn, giải quyết vấn đề tồn đọng.

c. Xây dựng nếp sống cư dân chung cư văn minh, hiện đại, đồng thời giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong nhà chung cư.

d. Đảm bảo thực hiện đúng quy định hoạt động của BQT nhà chung cư đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua: không tự ý bãi miễn, bổ sung thành viên BQT nhà chung cư.

e. BQT được hưởng lương trách nhiệm, chi phí công tác khác theo quyết định của Hội nghị nhà chung cư.

g. BQT phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, người sử dụng nhà chung cư khi thực hiện không đúng quyền và trách nhiệm của mình.

h. Ngoài ra, BQT có nghĩa vụ thực hiện các công việc khác do Hội nghị nhà chung cư giao mà không làm trái với quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì BQT có quyền và trách nhiệm thực hiện quy định tại điểm a, e,g,h… trên.

Quyền và nghĩa vụ của BQT tòa nhà/chung cư

Hồ sơ công nhận và thông báo hoạt động của BQT nhà chung cư

Hồ sơ công nhận hoạt động của BQT nhà chung cư bao gồm các thủ tục sau: Hồ sơ đối với việc thành lập BQT nhà chung cư lần đầu bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của BQT bao gồm các nội dung: tên BQT đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua; đối với nhà chung cư thì tên BQT được đặt theo tên hoặc số tòa nhà; đối với cụm nhà chung cư thì tên BQT do Hội nghị nhà chung cư quyết định đặt tên.
 • Bầu BQT nhà chung cư theo biên bản họp Hội nghị nhà chung cư.
 • Danh sách các thành viên BQT: Họ và tên trưởng ban và phó BQT.
 • Các quy chế hoạt động của BQT được Hội nghị nhà chung cư thông qua.

Trong trường hợp bầu lại BQT nhà chung cư khi hết nhiệm kỳ, bầu BQT mới do bãi miễn theo quy định, bầu thay thế trưởng, phó BQT thì hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị của BQT.
 • Văn bản gốc quyết định công nhận BQT nhà chung cư.
 • Biên bản họp hội nghị nhà chung cư bao gồm việc bầu lại, bầu thay thế BQT, bầu thay thế trưởng, phó BQT.
 • Danh sách các thành viên BQT: Các thành viên BQT, vị trí trưởng, phó BQT.
 • Quy chế hoạt động của BQT đã được hội nghị nhà chung cư thông qua.

Bài viết đã chia sẻ những kiến thức liên quan đến Ban quản trị nhà chung cư và chức năng, nhiệm vụ của họ. Hy vọng đây là những kiến thức hữu ích giúp bạn hiểu hơn về công việc của BQT tòa nhà/chung cư.

Có thể bạn quan tâm

Hue-Innovation-Day-2022-03

Điểm lại những hình ảnh đáng nhớ của Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity trong Sự kiện “Huế – Sáng tạo để phát triển bền vững năm 2022

Ngày đăng: 19/12/2022 - 1:24 Chiều

Ngày 16/12/2022 vừa qua, Ban lãnh đạo Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity đã tham gia Diễn đàn

quan-ly-bai-giu-xe-chung-cu-03

Giải pháp quản lý bãi đỗ xe thông minh, an toàn cho tòa nhà chung cư

Ngày đăng: 03/11/2022 - 5:19 Chiều

Quản lý bãi đỗ xe thông minh, an toàn giúp BQL phát hiện và xử lý kịp thời các sự

Số hóa quản lý tòa nhà/chung cư trên điện thoại thông minh – Giải pháp quản lý BĐS thông minh dẫn đầu xu hướng công nghệ

Ngày đăng: 28/10/2022 - 7:06 Sáng

Quản lý tòa nhà/ chung cư bằng điện thoại thông minh (Mobile app) được coi là xu thế mới trong

tieu-chi-xep-hang-va-phan-hang-nha-chung-cu-2023

Tiêu chí xếp hạng và phân hạng nhà chung cư mới nhất 2023 

Ngày đăng: 04/01/2023 - 2:29 Chiều

Tiêu chí xếp hạng và phân hạng nhà chung cư 2023 được dùng để xác định giá trị của nhà

quy-dinh-sua-chua-can-ho-chung-cu

Quy định sửa chữa căn hộ chung cư, ai là người có thẩm quyền quyết định?  

Ngày đăng: 29/12/2022 - 3:11 Chiều

Quy định sửa chữa căn hộ chung cư giúp cho chủ sở hữu căn hộ nắm rõ được các hạng

mau-noi-quy-quan-ly-su-dung-nha-chung-cu

Tham khảo mẫu nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư mới nhất 2023 

Ngày đăng: 28/12/2022 - 10:21 Sáng

Mẫu nội quy quản lý nhà chung cư 2023 là văn bản thường dùng trong công tác quản lý, điều

quang-cao-chung-cu-thang-may

Quảng cáo thang máy chung cư cần thủ tục và điều kiện gì? 

Ngày đăng: 27/12/2022 - 2:13 Chiều

Thang máy chung cư là một trong những địa điểm thích hợp, tiếp cận được nhiều người, đối tượng quan

thu-chi-tai-chinh-chung-cu

Cẩm nang hoạt động thu chi tài chính nhà chung cư

Ngày đăng: 22/12/2022 - 4:34 Chiều

Hoạt động thu chi tài chính nhà chung cư minh bạch, rõ ràng không chỉ giúp BQT, BQL tối ưu

trang-tri-noel-sanh-chung-cu-15

Những ý tưởng độc đáo trang trí noel sảnh chung cư lung linh trong mùa Giáng sinh 2022 

Ngày đăng: 22/12/2022 - 2:55 Chiều

Trang trí Noel sảnh chung cư là một trong những từ khóa nhận được nhiều sự quan tâm trong dịp

luat-quan-ly-nha-chung-cu

Luật quản lý nhà chung cư và những quy định cần nắm rõ khi quản lý tòa nhà    

Ngày đăng: 15/12/2022 - 4:57 Chiều

Ban Quản lý (BQL) nhà chung cư cần nắm vững những quy định gì trong luật quản lý nhà chung

Lễ Ký kết Thỏa thuận Hợp tác đồng hành Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity – Dự án The Sol Residence

Ngày đăng: 14/12/2022 - 2:25 Chiều

Ngày 14/12/2022, tại trụ sở văn phòng InfoPlus (công ty chủ quản Phần mềm Quản lý tòa nhà/chung cư InfoCity)

quy-trinh-cuu-ho-thang-may

Quy trình cứu hộ thang máy chung cư đảm bảo an toàn cho cư dân  

Ngày đăng: 13/12/2022 - 3:22 Chiều

Thang máy là vật dụng thiết yếu giúp cư dân di chuyển giữa các tầng nhanh chóng, thuận tiện. Trong

nuoc-sinh-hoat-chung-cu-02

Làm như thế nào để kiểm tra nước sinh hoạt tại chung cư?  

Ngày đăng: 12/12/2022 - 5:57 Chiều

Nguồn nước sinh hoạt tại nhiều tòa nhà/chung cư có chứa nhiều vi khuẩn, hóa chất gây ảnh hưởng trực

lan-chiem-hanh-lang-chung-cu

Lấn chiếm hành lang chung cư bị xử phạt như thế nào?  

Ngày đăng: 09/12/2022 - 1:53 Chiều

Hành lang chung cư tôi sống thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm làm chỗ phơi quần áo, tổ

huong-dan-su-dung-phan-mem-infocity-01

Sự kiện triển khai đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm InfoCity cho cư dân chung cư Res Green Tower  

Ngày đăng: 07/12/2022 - 1:56 Chiều

Vào ngày 05/12/2022, tại chung cư Res Greeen Tower (7A Thoại Ngọc Hầu, Phú Trung, Tân Phú, Thành phố Hồ

bai-do-xe-chung-cu

Quy định về kích thước tiêu chuẩn bãi đậu xe chung cư  

Ngày đăng: 06/12/2022 - 5:01 Chiều

Bãi đỗ xe chung cư là một trong những vấn đề quan trọng, nhận được sự quan tâm của nhiều

mau-bien-ban-hop-ban-quan-tri-nha-chung-cu

Mẫu biên bản họp Hội nghị nhà chung cư  

Ngày đăng: 05/12/2022 - 4:58 Chiều

Hội nghị nhà chung cư là một trong những hội nghị quan trọng được tổ chức tại các tòa nhà

bao-tri-nha-chung-cu

Bảo trì nhà chung cư theo nguyên tắc nào? Những điều cần biết về bảo trì nhà chung cư

Ngày đăng: 28/11/2022 - 3:18 Chiều

Bảo trì nhà chung cư là gì và bảo trì nhà chung cư theo nguyên tắc nào? Hãy cùng InfoCity

quy-dinh-so-huu-nha-chung-cu-01

Quy định sở hữu nhà chung cư có nên giữ nguyên hay không?

Ngày đăng: 28/11/2022 - 1:11 Chiều

Nếu quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư xác định theo thời hạn sử dụng của công trình

mau-bien-ban-tu-kiem-tra-pccc-03

Mẫu biên bản tự kiểm tra PCCC 2022 dành cho BQL

Ngày đăng: 23/11/2022 - 1:11 Chiều

Biên bản tự kiểm tra PCCC 2022 được dùng khi các cơ sở, hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc cơ

InfoPlus Khai Trương Văn Phòng Mới Xây Dựng Môi Trường Làm Việc Gắn Kết, Trẻ Trung

Ngày đăng: 14/11/2022 - 10:37 Sáng

Nhằm mở rộng quy mô văn phòng làm việc, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ công nghệ số,

xu-huong-cong-nghe-bat-dong-san

Những xu hướng công nghệ bất động sản 2023 – 2026: Làm thế nào để trở thành người dẫn đầu xu hướng ?

Ngày đăng: 10/11/2022 - 11:14 Sáng

Kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại mang đến nhiều công nghệ đặc biệt cho ngành bất động sản (BĐS).

phi-can-ho-chung-cu

Tôi có phải trả nợ phí căn hộ chung cư cho chủ cũ của căn hộ hay không?

Ngày đăng: 09/11/2022 - 10:18 Sáng

Xin hỏi luật sư, BQL làm như vậy có đúng với quy định của pháp luật hay không? Trách nhiệm

phi-de-xe-o-chung-cu-01

Xe gửi ở chung cư được thu phí theo nguyên tắc nào?

Ngày đăng: 08/11/2022 - 10:00 Sáng

Anh Thăng bức xúc vì trong 5 năm, ban quản lý chung cư tăng phí giữ xe tới ba lần,

noi-quy-toa-nha-van-phong

Tổng hợp nội quy quản lý tòa nhà văn phòng chi tiết từ A – Z

Ngày đăng: 04/11/2022 - 5:35 Chiều

Tòa nhà văn phòng muốn hoạt động ổn định, hiệu quả cần có những quy định, nội quy riêng. Hãy

cu-dan-phien-vi-can-ho-bien-tuong-thanh-van-phong

Chuyện ghi ở chung cư: Cư dân phiền vì căn hộ biến tướng thành văn phòng

Ngày đăng: 04/11/2022 - 11:40 Sáng

Mặc dù đã có quy định về Luật Nhà ở năm 2014, tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều chung

duong-ong-nuoc-chung-cu (2)

Đường ống nước chung cư được bảo hành thế nào?

Ngày đăng: 02/11/2022 - 3:50 Sáng

Luật sư Phạm Thanh Bình cho rằng việc xử lý sự cố ngập nước còn phụ thuộc vào thời gian

nep-song-van-minh-01

Xây dựng nếp sống văn minh ở chung cư như thế nào?

Ngày đăng: 01/11/2022 - 2:53 Sáng

Xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại ở tòa nhà/chung cư là việc hết sức cần thiết nhằm xây

he-thong-phong-chay-chua-chay

Hệ thống phòng cháy chữa cháy là gì? Gồm những thiết bị cơ bản nào?

Ngày đăng: 31/10/2022 - 9:29 Sáng

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) có vai trò phát hiện, báo động sự cố hỏa hoạn, đám cháy

quan-ly-hop-dong

Quy trình quản lý hợp đồng cho thuê tòa nhà, chung cư chuyên nghiệp nhất hiện nay

Ngày đăng: 27/10/2022 - 9:32 Sáng

Quản lý hợp đồng thuê tòa nhà/chung cư được coi là một tỏng những công việc cần thiết, quan trọng

quy-trinh-quan-ly-cu-dan-chung-cu

Xây dựng quy trình quản lý cư dân tòa nhà, chung cư hiệu quả, toàn diện

Ngày đăng: 26/10/2022 - 10:38 Sáng

Quy trình quản lý cư dân tòa nhà/chung cư hiệu quả, toàn diện giúp nâng tầm giá trị bất động

ban-quan -tri-nha-chung-cu-01

Chuyện ghi ở chung cư: Quản trị chung cư và “chìa khóa” chấm dứt tranh chấp

Ngày đăng: 26/10/2022 - 3:02 Sáng

Thời trước, Ban quản trị chung cư được coi là nơi sinh hoạt của những người về hưu hoặc nếu

quan-ly-ky-thuat-toa-nha

Quản lý kỹ thuật tòa nhà chung cư như thế nào để phát huy hiệu quả tối đa?

Ngày đăng: 25/10/2022 - 9:44 Sáng

Quy trình quản lý kỹ thuật tòa nhà/chung cư chuyên nghiệp, hiệu quả không chỉ giúp BQL nâng cao năng

hoi-nghi-nha-chung-cu

Hội nghị nhà chung cư là gì? Cần chú ý những điểm gì khi tổ chức hội nghị nhà chung cư

Ngày đăng: 25/10/2022 - 2:53 Sáng

Hội nghị nhà chung cư là gì? Chủ đầu tư, BQT, BQL cần chú ý điểm gì khi tổ chức

phi-quan-ly-van-hanh-chung-cu

Cách tính phí quản lý chung cư và những thông tin từ a-z liên quan đến phí quản lý chung cư

Ngày đăng: 24/10/2022 - 4:49 Sáng

Phí quản lý chung cư cùng với các loại phí khác như: điện nước, trông giữ xe… là những khoản

ban-quan-tri-nha-chung-cu

Ban Quản trị tòa nhà/chung cư là gì? BQT có quyền hạn và trách nhiệm như thế nào?

Ngày đăng: 21/10/2022 - 9:12 Sáng

Ban quản trị có vai trò quan trọng trong việc điều hành, đảm bảo quyền lợi cho cư dân sinh

ky-ket-thoa-thuan-hop-tac

InfoCity và công ty Quản lý Vận hành Tòa nhà Thiên Vân Home ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành quản lý tòa nhà/chung cư 

Ngày đăng: 18/10/2022 - 2:56 Sáng

Sáng ngày 17/10/2022 tại văn phòng công ty Quản lý Vận hành Tòa nhà Thiên Vân Home (Tp. Hồ Chí

InfoPlus và Bespin Global ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đưa giải pháp công nghệ OTAC vào thành phố thông minh 

Ngày đăng: 04/10/2022 - 9:02 Sáng

Ngày 28/09/2022 tại trụ sở chính công ty InfoPlus tòa nhà 81 Trần Thái Tông đã diễn ra lễ ký

InfoCity thông báo lịch nghỉ lễ quốc khánh 2-9

Ngày đăng: 31/08/2022 - 2:58 Sáng

InfoCity thông báo tới quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 sắp tới theo quy định

Tết trung thu đã cận kề, trên cao lại có chú cuội chị hằng cùng rước đèn ông sao năm cánh với InfoCity

Ngày đăng: 09/09/2022 - 7:30 Sáng

Cũng trong ngày tết Đoàn viên 2022 này, Ban Lãnh đạo & tập thể nhân viên InfoCITY đã có phút

Hơn 1300 doanh nghiệp tin tưởng sử dụng dịch vụ tài chính – công nghệ công ty InfoPlus Việt Nam

Ngày đăng: 25/08/2022 - 7:56 Sáng

InfoPlus được hơn 1300 doanh nghiệp tin tưởng sử dụng dịch vụ tài chính – công nghệ sau hơn 4

bao-cao-van-hanh-toa-nha

Tổng hợp 9 nội dung cần có trong mẫu báo cáo vận hành tòa nhà

Ngày đăng: 17/10/2022 - 4:04 Sáng

Báo cáo vận hành tòa nhà/chung cư là một trong những tài liệu quan trọng, giúp chủ đầu tư, ban

IMG_4961

Phần mềm Quản lý tòa nhà, chung cư InfoCity vinh dự đạt Top 10 Thương hiệu xuất sắc châu Á năm 2022

Ngày đăng: 03/08/2022 - 3:14 Sáng

Ngày 23/07/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh, phần mềm InfoCity vinh dự đạt giải top 10 Thương Hiệu Xuất

mo-hinh-quan-ly-chung-cu

Mô hình quản lý chung cư nào được coi là hiệu quả nhất hiện nay?  

Ngày đăng: 16/12/2022 - 4:12 Chiều

Việc lựa chọn được mô hình quản lý chung cư phù hợp với tòa nhà/chung cư là điều không hề